ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של זיוה יצחק (להלן: "האתר").
 
 • אתר האינטרנט מתופעל בידי זיוה יצחק או מי מטעמה.
 
 • בכפוף לתקנון זה, מטרת האתר הינה לאפשר רכישת מוצרים באמצעות האינטרנט, על ידי ציבור הגולשים באתר.
 
 • בעשותך שימוש באתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן הינך מעיד על הסכמתך להם. הינך מתבקש לקרוא את התנאים במלואם ובעיון.
 
 • כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב כלפי זיוה יצחק, שלא לעשות שימוש באתר זה לשום מטרה בלתי חוקית.
 
 • גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים באמצעותו מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה ויוצרת מצג שיש לך סמכות חוקית להסכים לתנאי שימוש אלה בשמך ובשם כל צד אותו אתה מייצג. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו אינך מורשה להשתמש באתר והנך מתבקש להתנתק ממנו לאלתר.
 
 • לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור ו/או הנובע מהשימוש באתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות בעלת האתר בהתאם לתקנון זה.
 
 • מובהר כי מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד.
 
 • האתר משמש למכירה קמעונאית.
 
 • בתקנון זה, "גולש" – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו.
 
 • כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון זכר- אף נקבה במשמע. כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון יחיד- אף רבים במשמע.
 
 •  השימוש באתר ותכניו נועד לשימוש במדינת ישראל בלבד.
 
 • לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי שרות הלקוחות של חברת החברה באמצעות דוא"ל: zivuch@walla.com
 
 • רשאי להשתתף במכירות המבוצעות באתר כל גולש שהוא תושב ישראל, מעל גיל 18, שבבעלותו כרטיס אשראי ישראלי (מקומי) תקף, בקניה קמעונאית בלבד. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים ומדויקים, הכוללים שם, מס' זהות, כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.
 
 • תנאי מוקדם לביצוע עסקת רכישה באתר הוא אישורה על ידי חברת כרטיסי האשראי של הגולש. עסקת הרכישה תכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור זה ובהתאם ליתר הוראות התקנון.  
 
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיוה יצחק שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק ו/או למנוע באופן מיידי את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של משתמשים אשר ביצעו שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, ובין היתר במקרים הבאים:
 
א. ביצוע מעשים בלתי חוקיים ו/או הפרה של הוראות הדין.
ב. הפרת תנאי מתנאי התקנון.
ג. מסירת פרטים שגויים במתכוון בעת ההרשמה ו/או במועד מאוחר יותר.
ד. ביצוע מעשה/ מחדל שיש בו כדי לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.
 
 • הגשת פרטים אישים כוזבים אסורה לחלוטין ועשויה להווה עבירה פלילית ע"פ הוראות חוק העונשין.
 
 • לאחר קבלת אישור מחברת האשראי ואימות הנתונים על פי הרשום בתקנון ההזמנה תאושר ותועבר לטיפול ואספקה. 
 
אבטחת מידע ופרטיות
 • זיוה יצחק מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר, ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר המשתמש.
   
 • פרטי המשתמש המוזנים באתר מוצפנים בטכנולוגית SSL.
   
 • זיוה יצחק מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.
   
 • סליקת כרטיסי האשראי נעשית באמצעות חברות סליקה חיצוניות אשר עומדות בתקן העולמי, ובהתאם למדיניות הפרטיות של חברות אלו.
   
 • במקרים שאינם בשליטת זיוה יצחק ו/או בשל אירועים הנובעים מכוח עליון, זיוה יצחק לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 
המוצרים באתר
 
 • באתר מוצרים בדגמים שונים, סוגים וכמויות כפי שתמצא זיוה יצחק לנכון, ולפי שיקול דעתה הבלעדי. זיוה יצחק שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, ובכל עת, להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
 
 • המוצרים המוצעים למכירה באתר ומחיריהם יהיו בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.
 
 • תצלומי המוצרים המופיעים באתר, נועדו לשם המחשה בלבד
     
ביטול רכישה על-ידי המזמין ומדיניות החזרת מוצרים
 
 • ביטול עסקה יוכל להתבצע אך ורק בטרם הוצאת המשלוח לכתובת הלקוח וזאת מאחר וכל לקוח זוכה לכתיבת הקדשה אישית מאת הסופרת זיוה יצחק.
 
תנאי תשלום
 
 • את מחיר המוצר המצוין במודעת המוצר ניתן לשלם בתשלום אחד, אלא אם צוין אחרת בגוף מודעת המוצר.    
 
 משלוח ומועדי אספקת המוצר
 
 • אספקת המוצר, תהא בימי עבודה הנספרים (ימים א'-ה' בשבוע, לא כולל ימי שבת ושבתון, ערבי חג וחגים) ותועבר למשלוח בתוך 48 שעות מיום קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיסי האשראי של המזמין.
 
 • זיוה יצחק לא תהא אחראית בגין עיכובים באספקת מוצרים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם במזמין, לרבות, אך לא רק, עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם המזמין בשעות העבודה המקובלות.
 
* אספקת המוצרים ללקוח תעשה באמצעות דואר ישראל
 
* כל המחירים באתר כוללים דמי משלוח בדואר רשום.
 
קניין רוחני
 
 • זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר הינם של זיוה יצחק.
 
 • בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, זיוה יצחק הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר וכן בשם המתחם (Domain Name), בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר, בטקסטים, בזכויות היוצרים, במאגרי המידע, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, הידע (Know-How),מידע סודי ואיסוף המידע האישי של הגולשים, ו/או כל חומר אחר הכלול בו אלא אם צוין במפורש אחרת.
 
 • אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה, פרט לשימוש המותר על פי החוק. האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא-מסחרי. הסכם זה מעניק לך אך ורק הרשאה להשתמש באתר.
 
 • כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של זיוה יצחק. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ובמיוחד אך לא רק, אסור השימוש בסימני המסחר של העסק ו/או האתר ללא אישור והסכמה מראש ובכתב: כקישורית (Hyper-Link) -בשם מוצר ו/או בפרסום כלשהם- כסימן מסחרי (או חלק ממנו) של אחר- ו/או כל שימוש אחר על ידי מי שלא קיבל את אישורה של החברה.
 
 • למניעת ספק, מובהר בזה, כי זיוה יצחק אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain Name)  וכתובת דואר אלקטרוני (e-mail).
 
פרסומות וקישורים
 
 • זיוה יצחק אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת באתר אינה מעידה על חסותה של החברה ו/או אחריותה ו/או התחייבותה על המפרסם, המוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו של הפרסום.
 
סמכות שיפוט
 • דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, תנאי השימוש יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר עמם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בלבד בישראל. השימוש באתר אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים בתקנון, לרבות אך ללא הגבלה, האמור בפסקה זאת.
 
 
ט.ל.ח. 

 

תקנון

 

לפרטים והזמנות:  052-3394445  •  zivuch@walla.co.il

..